top of page

Ten Tango Zen Things


๐—ง๐—ฒ๐—ป ๐—ง๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ผ ๐—ญ๐—ฒ๐—ป ๐—ง๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€


1. Practice Mindful Tango: Engage in tango with complete presence, focusing on each step, movement, and connection.2. Slow Down and Feel the Music: Dance tango at a slower pace, allowing yourself to fully immerse in the rhythm and melodies, letting the music guide your movements.3. Embrace Simplicity in Tango: Strip away unnecessary embellishments and flashy moves, focusing on the core elements of tango connection and communication.4. Create Space in Between Movements in Your Dance: Leave room for pauses, pauses in movement and pauses in thoughts, allowing for meaningful interactions and a deeper connection with your dance partner.5. Cultivate Stillness Within Motion: Find moments of stillness within the flow of your dance, grounding yourself and maintaining a calm mind amidst the energy of the dance floor.6. Support and Encourage Others: Extend kindness and support to your fellow dancers, helping them grow and find their own expression in tango.7. Practice Tango as a Moving Meditation: Transform your tango practice into a meditative experience, focusing on your breath, body awareness, and the present moment.8. Simplify Your Tango Goals: Instead of chasing external validation or competitions, set intentions to enjoy the process, express yourself authentically, and connect with others on a deeper level.


9. Cultivate Gratitude: Express appreciation for the opportunity to dance tango, the music, your dance partners, and the overall experience, fostering a sense of gratitude and contentment.


10. Embrace the Joy of Tango: Dance with a light-hearted spirit, letting go of worries and expectations, and allowing the sheer joy of tango to shine through in every step you take.Tango Zen

www.TangoZen.com
2 views0 comments

Recent Posts

See All

TANGO ZEN RETREAT

Hello friends, I need your help promoting two events I will lead in June. Iโ€™ve been busy promoting and hosting the Tango Zen Workshops in Buenos Aires. Now, I realized that these two events are aroun

Comments


bottom of page